top of page

Betingelser

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

 1. omfang

 2. entreprenør

 3. minimumsalder

 4. Tilbud I accept I indgåelse af kontrakt

 5. Kontraktsprog og opbevaring af kontraktteksten

 6. betaling af kursusafgift

 7. Deltagerens rettigheder og forpligtelser

 8. Stine Lethans rettigheder og pligter

 9. Ingen fortrydelsesret ved yoga retreats

 10. Afbud med kort varsel af Stine Lethan

 11. afløser deltager

 12. fortrydelsesret; Opsigelse på grund af særlige omstændigheder

 13. ansvar

 14. Samtykkeerklæring i billed- og videooptagelser

 15. Gældende lov, jurisdiktion

________________________________________________________________________________

 

(De følgende vilkår og betingelser indeholder også juridiske oplysninger om dine rettigheder i henhold til bestemmelserne om kontrakter inden for fjernsalg og elektronisk handel.)

 

1. Omfang

Disse generelle vilkår og betingelser (GTC) gælder for alle leverancer fra Stine Lethan Yoga til forbrugere (§ 13 BGB).

Disse generelle vilkår og betingelser (GTC) gælder for gennemførelsen af kurser, workshops, seminarer, retreats og andre arrangementer (herefter "Yoga Retreat") af arrangøren Stine Lethan, uanset mødestedet for de bookede yoga-retreats. Følgende betingelser regulerer detaljerne i forbindelse med booking og gennemførelse af workshops og retreats af Stine Lethan.

 

2. KONTRAKTER

Kontraktpartner er: Stine Lethan I Baerwaldstr. 63 I 10961 Berlin I mail@stinelethanyoga.com

herefter "Stine Lethan" Stine Lethan er eneansvarlig for organisering, gennemførelse og overnatning af yogaretreatet, medmindre andet fremgår af produktteksten

 

 

3. MINIMALDER

Minimumsalderen for at booke og deltage i de udbudte yogaretreats er 18 år.

Børns og unges deltagelse skal afklares med Stine Lethan på forhånd og kræver, såfremt Stine Lethan samtykker, ledsagelse af en juridisk værge.

 

 

4. TILBUD JEG ACCEPT I KONTRAKTINDGÅELSE

Præsentationen af produkterne/tilbuddene på Stine Lethan Yoga  webstedet repræsenterer ikke et juridisk bindende tilbud, men snarere et ikke-bindende onlinekatalog. (Fejl undtaget).

Bekræftelsen på modtagelse af ordren sendes sammen med den bindende accept af ordren på e-mail. Deltagerens betalingspligtige ordre repræsenterer accept af tilbuddet og dermed indgåelse af købskontrakten.

Efter at have accepteret Stine Lethans tilbud ved afgivelse af bestilling, modtager deltageren en bekræftelse på tilmelding på e-mail. Denne e-mail indeholder detaljer om bestilling og betaling, og fakturaen kan også findes i denne e-mail (ordrebekræftelse).

Indholdet af købsaftalen er baseret på indholdet af ordrebekræftelsen og disse Generelle Brugsbetingelser.

Deltagergebyret inkl. 19% moms. forfalder senest efter 10 dages tilmelding via overførsel til den angivne konto, hvorefter deltagerens plads er sikret.

 

 

5. KONTRAKTSPROG OG OPBEVARING AF KONTRAKTTEKTEN

Kontrakterne indgås på tysk.

Deltageren kan se Stine Lethans vilkår og betingelser på hjemmesiden www.stinelethanyoga.com . Dokumentet kan printes ud og ses. Ved booking af yogaretreatet accepterer køber Stine Lethans vilkår og betingelser.

 

 

 

6. BETALING AF KURSUSGEBYR

Deltageren booker arrangementet via e-mail til retreats@stinelethanyoga.com eller den e-mail, der er knyttet til arrangementet. Kontrakten indgås med bekræftelse af reservationen. og reservationen anses for fast. Købesummen forfalder senest 10 dage efter bestilling. Priserne angivet på hjemmesiden er endelige priser og inkluderer den aktuelt gældende moms. Betaling sker ved bankoverførsel til følgende konto

Stine Lethan / Commerzbank / IBAN DE60 100800000701978600 / BIC DRESDEFF100

 

 

7. DELTAGERENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

Deltageren er forpligtet til at give sandfærdige og fuldstændige personoplysninger under bookingprocessen. Deltageren forpligter sig til straks at meddele ændringer i sine data, såsom e-mailadresse, navn, adresse og telefonnummer.

Deltageren skal på eget ansvar og for egen regning opfylde de nødvendige krav for deltagelse i yogaretreatet. Det gælder især booking af transport og forplejning.

Deltagelse i yogaretreatet kræver normal mental og fysisk robusthed. Hvis deltageren er i medicinsk eller psykoterapeutisk behandling, skal han drøfte deltagelse med lægen eller terapeuten.

Deltageren er forpligtet til at informere Stine Lethan om eventuelle fysiske eller psykiske begrænsninger eller klager inden retreatets start.

Deltageren har ikke ret til at få yogaretreatet udført af bestemte undervisere. Ved den varslede lærers kortvarige, uforudsigelige fravær, fx på grund af sygdom eller manglende mødeevne, kan Stine Lethan stille en lærervikar til rådighed for det bestilte retræte. Udskiftningen af yogalæreren berettiger ikke deltageren til at træde tilbage fra kontrakten eller til at opsige kontrakten.

 

8. STINE LETHANS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

Omfanget af de ydelser, som Stine Lethan skal levere, omfatter udelukkende gennemførelsen og overnatningen af yogaretreatet, se den detaljerede servicebeskrivelse af de individuelt udbudte produkter. Stine Lethan skylder ingen yderligere ydelser. Stine Lethan varetager eller formidler især ingen ydelser i forbindelse med ankomst og afrejse samt måltider. Stine Lethan er berettiget til at ændre tidspunktet eller indholdet af retreatet eller til at udelade enkelte komponenter heri, såfremt dette ikke ændrer retrætens mål og overordnede karakter Stine Lethan er berettiget til at sende deltageren en informationsmail med det opsummerede. information et par uger før retreatet begynder til yogaretreatet. Af denne e-mail fremgår det også, om materialer som fx yogamåtter skal medbringes af deltageren eller forefindes på stedet Stine Lethan er berettiget til at anvende andre undervisere til at afvikle yogaretreatet, hvis den annoncerede underviser af årsager ikke er i stand til det. Stine Lethan ikke har repræsenteret, fejler. Dette gælder særligt, hvis den anmeldte underviser er syg eller i øvrigt forhindret i at deltage Stine Lethan forpligter sig til senest 3 uger før kursusstart at meddele deltageren, at yogaretreatet ikke kan gennemføres på grund af mindste antal deltagere ikke bliver nået. Stine Lethan forpligter sig i så fald til straks at tilbagebetale det indbetalte kursusgebyr til deltageren.

Stine Lethan er ikke forpligtet til at godtgøre deltageren for afbestillings- eller ombookingsomkostninger til transport- og forplejningsomkostninger, der allerede er betalt andetsteds.

Såfremt et yogaretreat ikke kan gennemføres af Stine Lethan af andre årsager end ikke at have nået minimumsantallet af deltagere uden egen skyld, vil Stine Lethan straks informere deltageren herom og straks tilbagebetale det indbetalte gebyr. Yderligere krav fra deltageren eksisterer ikke. Stine Lethan er især ikke forpligtet til at godtgøre deltageren for afbestillings- eller ombookingsomkostninger til allerede betalte transport- og forplejningsomkostninger.

 

9. INGEN FORTRYDELSESRET FOR YOGARETRATER

Der er ingen fortrydelsesret for forbrugere, §  312 g  Afsnit.  2  S  1  Ingen.  9  Civil Code. Booking af et yogaretreat er en service i forbindelse med en fritidsaktivitet. Ifølge §  312 g  Afsnit.  2  Ingen.  9  BGB der er ingen fortrydelsesret for sådanne tjenester.

 

 

10. KORTTIDSAFBUD AF STINE LETHAN

Stine Lethan forbeholder sig retten til at udskyde eller aflyse yogaretreatet af årsager Stine Lethan ikke er ansvarlig for. Dette er særligt tilfældet, hvis den annoncerede yogalærer er forhindret i at deltage, fx på grund af sygdom eller andre årsager, ingen anden lærer kan overtage retreatet eller force majeure bringer eller forringer gennemførelsen af retreatet. Deltageren vil herefter få refunderet kursusgebyret med det samme. Yderligere krav fra deltageren eksisterer ikke. Stine Lethan er i særdeleshed ikke forpligtet til at godtgøre deltageren for afbestillings- eller ombookingsomkostninger til allerede afgivet transport og forplejning.

AFBESTILLING FRA DELTAGERE - AFBRYDELSESOMKOSTNINGER

Deltageren kan til enhver tid opsige kontrakten med Stine Lethan inden retreatets start. Hvis deltageren hæver kontrakten, kan Stine Lethan kræve en engangskompensation. Kompensationen beregnes som en procentdel af kursusgebyret som følger efter modtagelse af deltagerens afbestillingserklæring:

 

 • op til 90 dage før ankomst             15 %

 • fra dag 89 til dag 60 før ankomst      20 %

 • fra dag 59 til dag 30 før ankomst      35 %

 • fra 29 dage til 10 dage før ankomst           50 %

 • fra 9 dage til 1 dag før ankomst           75 %

 • fra ankomstdagen                     95 %

 

Deltageren forbeholder sig retten til at bevise, at der ikke er sket en skade eller en væsentlig lavere skade end det af Stine Lethan krævede engangsbeløb.

 

 

11. UDSKIFTNINGSDELTAGERE

Navngivning af stedfortrædere er til enhver tid muligt.

 

 

12. FORTRYDELSESRET, OPSIGELSE VED SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER

 

Parterne har lovbestemt fortrydelsesret. 

Såfremt gennemførelsen af yogaretreatet besværliggøres væsentligt, trues eller forringes af force majeure, der ikke var forudsigelig ved aftalens indgåelse, kan både deltageren og Stine Lethan hæve kontrakten. De gensidige rettigheder og forpligtelser udspringer af lovbestemmelserne.

Stine Lethan kan til enhver tid opsige kontrakten af gode grunde før retrætens start og under retræten i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Der kan især være en væsentlig årsag, hvis tilbagetrækningsprocessen er permanent forstyrret eller truet af deltageren, og dette ikke kan afhjælpes selv efter en advarsel. Stine Lethans stedfortrædere kan også opsige kontrakten, hvilket Stine Lethan har givet dem tilladelse til.

 

13. ANSVAR

 

Deltagelse i yoga retreats er på eget ansvar og risiko. Stine Lethan og lokationen påtager sig intet ansvar for eventuelle skader eller tab eller beskadigelse af medbragte ting.

Stine Lethan er ikke ansvarlig for tredjepartsydelser, især for tredjemands rejseydelser, eller tredjepartsydelser, der kun blev formidlet.

 

14. ERKLÆRING OM SAMTYKKE I BILLEDE- OG VIDEOOPTAGELSE

Stine Lethan forbeholder sig retten til at bruge og offentliggøre billed- og videooptagelser under yogaretreatet på sin egen hjemmeside og i egne sociale medier, samt at videregive dem til Stine Lethans samarbejdspartnere til brug og offentliggørelse på deres hjemmesider og i deres sociale medier med henblik på annoncering og beskrivelse af tjenesterne.

 

Deltageren kan tilbagekalde sit samtykke til den, der foretager optagelserne på stedet, inden billed- og videooptagelserne foretages.

 

 

15. GÆLDENDE LOV, JURISDIKTION

Tysk lov gælder. Værneting er Berlin.  

Stine-Logo-NEU_Zeichenfläche 1 Kopie.png
bottom of page